Tarnów: Domagają się ponownego konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Mościcach

 

Nadal niespokojnie w  Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie-Mościcach. Grono pedagogiczne i rodzice uczniów nie zgadzają się z opinią prezydenta miasta, że w placówce spada poziom nauczania i dochodzi do niebezpiecznych sytuacji. 

Są zdziwieni wypowiedziami władz miasta. Na dowód przedstawiają wyniki ostatnich egzaminów i średnią ocen. Są zgoła inne niż te prezentowane podczas spotkania z szefem samorządu. Dodają również, że są zadowoleni z wyników nauczania, jakie osiągają ich dzieci. – Jestem zadowolona z edukacji i postępów córki. Dla mnie najważniejsze są jej osiągnięcia w szkole oraz bezpieczeństwo, a także dalsza przyszłość. Nie rozumiemy stanowiska magistratu, które mówi, że szkoła wymaga przyjęcia dyrektora z zewnątrz. Nie chcemy, by jakość nauczania była na niższym poziomie – dodają.

Podobną opinię mają nauczyciele. – W nas też jest poczucie skrzywdzenia oraz pewnego niepokoju. Mogę powiedzieć w imieniu koleżanek i kolegów, którzy dają z siebie wszystko, co można dać najlepszego. My dalej chcemy spokojnie bardzo dobrze pracować – mówią nauczyciele z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Tarnowie-Mościcach. Uważają, że magistrat powinien ponownie rozpisać konkurs na dyrektora placówki. – Proponowana przez prezydenta Barbara Kuklewicz może sobie nie poradzić z prowadzeniem tak dużej i specyficznej szkoły – uważa dotychczasowy dyrektor dr Marek Smoła.

Kierując w tym momencie gimnazjum, a wywodząc się z prowadzenia szkoły podstawowej. Nie ma doświadczenia w prowadzeniu liceum, które jest zupełnie innego rodzaju szkołą. A w perspektywie nowego roku będzie się ono zmieniać – dodaje.

Barbara Kuklewicz nie chce komentować sprawy. Przypomnijmy, że całe zamieszanie powstało po tym, jak władze miasta zaproponowały, by stanowisko dyrektora w placówce pełniła Barbara Kuklewicz. Obecna dyrektor Gimnazjum nr 4 ma zastąpić dr Marka Smołę, który nie wygrał konkursu na dalsze prowadzenie placówki.

Przypomnijmy, że w ostatnich dniach doszło do spotkania Rady Rodziców mościckiej szkoły z prezydentem oraz urzędnikami. Obie strony nie doszły do porozumienia w sprawie powołania nowego dyrektora. Rodzice uczniów oraz grono pedagogiczne chcą, by do czasu konkursu, szkołę prowadził jeden z wicedyrektorów. Natomiast magistrat proponuje, by placówką zarządzała Barbara Kuklewicz, obecna dyrektor Gimnazjum nr 4 w Tarnowie.

Poniżej, na prośbę Szkoły, publikujemy stanowisko dyrektora, dr Marka Smoły:

Kategorycznie „bardzo niska ocena” pracy Szkoły Podstawowej nr 17 działającej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, dokonana przez Pana Prezydenta Romana Ciepielę w wypowiedzi z 5 maja 2017 roku, oparta jedynie na raporcie z ewaluacji problemowej przeprowadzonej w szkole w styczniu 2017 roku, jest niepełna, niesprawiedliwa i w związku z tym nieprawdziwa. Dezawuuje jednocześnie wielką pracę nauczycieli tej Szkoły, która od wielu lat – co jest mierzalne, porównywalne i publicznie wiadome – znajduje się w grupie szkół o najwyższych wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej w mieście Tarnowie, przez co podnosi też pozycję miasta w zestawieniach edukacyjnych w obszarze Małopolski.

Wspomniany przez Pana Prezydenta program naprawczy to naturalny efekt ewaluacji zewnętrznej. Podobne wdrażały też inne szkoły w Tarnowie. Ponadto, Pan Prezydent użył liczby mnogiej, sugerując konieczność objęcia programem „pewnych aspektów”. Zwracam więc uwagę, że raport ewaluacji, dostępny również publicznie, informuje, że Szkoła Podstawowa nie spełnia wymagań w jednym (tylko jednym) z badanych obszarów.

Najlepszym dowodem na skuteczne działania Szkoły jest nabór do klas pierwszych, prowadzony z sukcesami w ciągu ostatnich lat, gdy niż demograficzny i rozwiązania prawne władz oświatowych mogły mieć wpływ na jego skalę. Dzięki dobrej opinii o szkole w środowisku lokalnym i szerszym, wynikającej także ze znanych rodzicom – przypominam, publikowanych – wyników jej pracy, dzięki właściwej atmosferze i podejściu pracowników, dzięki odpowiednim do wieku dzieci formom opieki ten nabór, mimo konkurencji, jest wysoki. Także w ciągu roku szkolnego do Szkoły wpisują się dzieci, które zmieniają miejsce zamieszkania, albo – z różnych powodów – miejsce nauki.

Pełna ocena pracy szkoły jest możliwa tylko po zapoznaniu się ze skalą sukcesów odnoszonych przez uczniów w różnych dziedzinach – dydaktyce, sporcie, szeroko rozumianej działalności kulturalnej i artystycznej, a nie uwzględnianej w raportach ewaluacyjnych.

dr Marek Smoła

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie

 

 

Posłuchaj rodziców:

Posłuchaj nauczycieli:

Posłuchaj Marka Smoły:

 

Grzegorz Golec