Łapanów: Wójt donosi do prokuratury na poprzednika

 

Wójt gminy Łapanów złożył doniesienie do prokuratury na swojego poprzednika. Zdaniem Roberta Roja, poprzedni wójt podpisał niekorzystną dla gminy umowę dzierżawy budynku, w którym mieści się szkoła muzyczna w Sobolowie. Zawarto ją w 2010 r. z działającym tam stowarzyszeniem, obecnie miesięczna stawka za czynsz sięga 27 tys. zł brutto. – To za dużo – uważa Robert Roj.

Problem jest między gminą a stowarzyszeniem. Powtórzę po raz kolejny, że szkoła muzyczna to jest jeden z lepszych pomysłów mojego poprzednika, chwała i cześć mu za to, ale tu chodzi o stowarzyszenie i o czynsz. W moim odczuciu gmina nie powinna płacić aż tak dużych pieniędzy – mówi Robert Roj.

Postępowanie prowadzone jest w Prokuraturze Rejonowej w Brzesku (z art. 296 par. 1 KK). Na razie jest ono na etapie sprawdzania, czy doszło do popełnienia przestępstwa. W ciągu dwóch tygodni ma zapaść postanowienie o wszczęciu albo odmowie wszczęcia śledztwa.

Art. 296.
§ 1. Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 1a. Jeżeli sprawca, o którym mowa w § 1, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Posłuchaj Roberta Roja:

Paweł Michalczyk